METODINIAI PATARIMAI RAŠANTIEMS MAGISTRO DARBUS

0
139

Pradedant rašyti magistro darbą, reikia suprasti, jog magistro baigiamasis darbas yra individualus kvalifikacinis studento darbas, kurį apgynęs asmuo įgyja magistro kvalifikaciją, todėl turi atitikti keliamus mokslinius reikalavimus ir atskleisti studento žinias.

 

Magistrinio darbo rašymas susideda iš penkių etapų: temos formulavimas, literatūros analizė, projektiniai sprendimai, eksperimentinis tyrimas, darbo išbaigimas.

diplomatika lt

Pasirinkę rašto darbo temą, pirmiausiai susidarykite planą ir apgalvokite rengimo etapus, suformuluokite tikslus, uždavinius.

Darbo planas yra darbinė hipotezė, kurioje numatomos tolesnio darbo kryptys, įvardijamos problemos, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį rašymo procese. Vadovo pastabos ir patarimai gali labai sumažinti laiko sąnaudas. Labai svarbu numatyti ne tik tai apie ką rašysite, tirsite, bet ir konkrečius įgyvendinimo terminus, kuriuos turėtumėte aptarti su savo darbo vadovu jau pirmos atestacijos metu. Rašant darbą labai svarbu yra dėmesys laiko vadybai, nes skubant išryškėja darbo trūkumai, kai stengiamasi „peršokti“ per darbo rengimo etapus. Ypatingai daug dėmesio skirkite įvadui, tai jūsų vizitinė darbo kortelė, nuolat prie jo sugrįžkite, tobulinkite iki pat darbo užbaigimo. Įvadas padės suprasti kuo pasirinkta tema yra aktuali, koks bus darbo tikslas, problema, kokie moksliniai tyrimai jau atlikti toje srityje ir t. t. Siekiant kokybiškai pristatyti darbą turi būti pristatyti pagrindiniai šie įvado elementai: temos aktualumas, temos ištirtumas, tyrimo objektas, problema, tyrimo hipotezė, tikslas, darbo uždaviniai, tyrimo metodai, praktinė reikšmė, darbo struktūra. Visi šie elementai gali būti išdėstyti darbo autoriui priimtina seka.

Labai svarbu susipažinti su pasirinkta darbo tema ir nuolat ieškoti literatūros, ją kaupti. Turi būti surasti ir pasirenkami tinkami informacijos šaltiniai. O atsirinkus literatūrą svarbu iš karto užsirašyti leidinio, straipsnio bibliografinius duomenis, kad vėliau nereikėtų gaišti laiko jų ieškant. Nesitikėkite iš karto parašyti galutinį variantą, tačiau ilgai nelaukite ir pradėkite rašyti tekstą,  iš pradžių tai bus atskiri darbo fragmentai, kuriuos vėliau bus galima sujungti į pirmą darbo teorinės dalies variantą, pamatyti teksto apimtį, stipriąsias vietas ir spragas. Šioje dalyje pristatomos ir analizuojamos esminės mokslinės naujienos ir publikacijos, susijusios su darbo tema, atlikti moksliniai tyrimai ir išsakomas darbo autoriaus požiūris. Dirbant su teoriniais šaltiniais reikia konspektuoti, nuolat papildant jau turimus konspektus. Citavimo sistemą pasirinkite patys ir nuosekliai jos laikykitės visame darbe. Parengus pirmą teorinės dalies variantą galima planuoti ir atlikti tyrimą, nuolat sugrįžtant prie teorinės dalies, ją papildant, susisteminant, naujai permąstant. Šios dalies struktūra priklauso nuo nagrinėjamos temos pobūdžio ir metodikos, tačiau bet kuriuo atveju dėstydami ir analizuodami pasirinktą temą privalote turėti temos pobūdį atitinkančius skyrius, dažniausiai, tai būna 3 arba 4 skyriai su poskyriais.
Taip pat reikia nepamiršti, kad mintis dėstomos darbe turi būti aiškios ne tik jums, bet ir skaitytojams, todėl venkite minčių šuolių,  miglotų metaforų, daugiažodžiavimo.

Metodinės dalies rengimas labai svarbus baigiamajame darbe, nes joje atsiskleidžia autoriaus mokslinė mintis. Tyrimas gali būti parengtas tik tuomet, kai parengta tyrimo metodika. Metodinė darbo dalis privalo būti parašyta taip, kad kitas tyrėjas galėtų pakartoti tyrimą, suformuluoti išvadą, todėl metodinėje darbo dalyje reikėtų laikytis šios sekos: pasirinkti tyrimo modelį, suformuluoti tyrimo tikslus, detalizuoti uždavinius, pagrįsti metodologines priemones, įvardinti tyrimo strategiją, tyrimo tipą, aptarti tyrimo instrumentarijų, aprašyti tyrimo objektą bei tiriamųjų charakteristiką, kaip buvo organizuojamas tyrimas, aptarti tyrimo etiką. Metodinė dalis integruoja teorines ir praktines žinias, surandamas iškeltos problemos sprendimas.

Labai svarbu darbo pabaigoje aptarti tyrimo rezultatus, juos palyginti su kitų mokslininkų darbais, analizuoti prisilaikant panaudoto metodo logikos korektiškai interpretuojant. Analizuodami ir interpretuodami empirinio tyrimo duomenys pateikite daug iliustracinės medžiagos. Žinoma rezultatų aptarimas neturėtų būti perkrautas iliustracijomis, būtinas ir darbo autoriaus analitinis tekstas. Aptarę tyrimo rezultatus palyginkite juos su kitų mokslininkų darbais taip išryškindami savo erudiciją. Svarbiausi darbo rezultatai turi būti sugretinami su kitų autoriaus darbais. Lygindami tyrimo rezultatus nepamirškite atsižvelgti į tyrimų atlikimo sąlygas, taikytus tyrimo metodus, tyrimo laiką, trukmę, tiriamųjų charakteristikas ir pan. Taip pat nepamirškite aptarti darbo nesėkmių, pateikite rekomendacijas, atkreipkite dėmesį į darbo ribotumą taip parodydami savo mokslinį brandumą.

Suformuluokite išvadas ir jas susiekite su tyrimo tikslu ir uždaviniais, tyrimo metu gautais rezultatais. Išvadose venkite citatų. Pateikite rekomendacijas.

Gynimo metu darbo autorius turi atsirinkti svarbiausią informaciją, tinkamai vaizdžiai apiforminti pristatymo medžiagą, aiškiai pristatyti darbo esmę žodžiu, valdyti laiką (ne ilgiau nei 10 minučių), argumentuotai atsakyti į klausimus. Pristatymo metu labai svarbi ir darbo autoriaus laikysena ir pozicija, kad neužstotų skaidrėse pateikiamo teksto, atsigręžti į auditoriją, neskaityti iš skaidrių, garsiai kalbėti, kad balsas gerai girdėtųsi auditorijoje, būti pozityviems ir nepamiršti geros nuotaikos.

SĖKMINGO GYNIMO!
______________________________________________________________________

Autorius Vilma K.